Štatút Slovenského národného komitétu historikov - SNKH - Slovenský národný komitét historikov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŠTATÚT

Slovenského národného komitétu historikov

§ 1

Všeobecné ustanovenia

Slovenský národný komitét historikov (SNKH) je orgánom SHS, ktorý zastupuje slovenských historikov v kontaktoch s organizáciami historikov v zahraničí. Cieľom SNKH je napomáhať rozvoj historickej vedy na Slovensku prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. Za tým účelom spolupracuje s vedeckými a univerzitnými pracoviskami v oblasti histórie a príbuzných vied na Slovensku.

§ 2

Členstvo v Comité international des Sciences historiques

SNKH je riadnym členom Comité International des Sciences Historiques (CISH). Ako jeden z národných komitétov CISH sa podieľa každých päť rokov na svetových kongresoch historických vied a v medziobdobí na Generálnych zhromaždeniach CISH.

Voči CISH má finančné záväzky vo forme stanoveného ročného členského poplatku.

SNKH zaznamenáva a berie na vedomie účasť slovenských historikov v pridružených komisiách CISH.

§ 3

Vznik a zánik členstva v SNKH

Členov SNKH volí Valné zhromaždenie Slovenskej historickej spoločnosti na obdobie piatich rokov tajným hlasovaním. Zloženie kandidátky predkladá SNKH Valnému zhromaždeniu SHS, ktoré ju môže doplniť z pléna o profilujúcich historikov s adekvátnymi odbornými znalosťami. Na prvom zasadnutí novozvoleného SNKH si jeho členovia zvolia v tajnom hlasovaní predsedu, podpredsedu a generálneho tajomníka. Na zvolenie do týchto funkcií je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov SNKH. Výsledky volieb a zloženie nového SNKH oznamuje novozvolený predseda príslušnému orgánu SAV, ktorý ich berie na vedomie. Pred uplynutím päťročného mandátu môže Valné zhromaždenie SHS zo závažných dôvodov odvolať predsedu alebo člena / členov SNKH. O prípadnom zániku SNKH rozhoduje VZ SHS dvojtretinovou väčšinou prítomných členov SHS v tajnom hlasovaní.

§ 4

Členstvo a sídlo SNKH

SNKH má jedenásť členov. V prípade, že sa člen vzdá účasti v komitéte, je z neho odvolaný alebo prestane byť jeho členom z inej príčiny, do SNKH nastupuje ďalší člen s nasledujúcim najvyšším počtom hlasov získaných pri voľbe komitétu na VZ SHS.

Nový komitét na svojom prvom zasadnutí volí vedenie SNKH – predsedu, podpredsedu a generálneho tajomníka.
Sídlo SNKH je pri inštitúcii, v ktorej pôsobí predseda komitétu.

§ 5

Úlohy SNKH

SNKH predovšetkým:

Udržiava pracovné kontakty s Výborom SHS a historickými pracoviskami na Slovensku. Predseda SNKH sa zúčastňuje na zasadnutiach Výboru SHS a predseda Výboru SHS na zasadnutiach komitétu. V obidvoch prípadoch majú predsedovia poradný hlas. V prípade potreby môže tak predseda SNKH, ako aj predseda výboru SHS poveriť iného člena SNKH resp. výboru SHS, aby ho na zasadnutí zastupoval.

Reprezentuje slovenskú historickú vedu na medzinárodných fórach, má právo samostatne vystupovať v zahraničných stykoch.

Udržiava kontakty s Byrom CISH a podľa rozhodnutia Byra a Generálneho zhromaždenia sa podieľa na činnosti CISH.

V spolupráci s Výborom SHS a historickými pracoviskami na Slovensku iniciuje a koordinuje prípravu a účasť slovenskej historickej vedy na svetových kongresoch historických vied a na Generálnych zhromaždeniach CISH.

Nadväzuje styky so zahraničnými národnými komitétmi a usporadúva v spolupráci s nimi vedecké podujatia.

Môže organizovať medzinárodné sympóziá a prednášky historikov zo zahraničia, stará sa o nadväzovanie a udržiavanie medzinárodných vedeckých kontaktov.

Na riadnych Valných zhromaždeniach SHS podáva výkaz o svojej činnosti. O svojej práci každoročne informuje aj Predsedníctvo SAV.

Schádza sa podľa potreby, minimálne však raz do roka.

Informuje historickú obec o činnosti CISH a svojej práci prostredníctvom Valných zhromaždení SHS a historických periodík, predovšetkým Historického časopisu.

§ 6

Dvojstranné komisie

SNKH rozhoduje po dohode so zahraničným partnerom o vzniku a zániku dvojstranných, resp. viacstranných komisií historikov.

Menuje a odvoláva predsedu a členov slovenských sekcií dvojstranných, resp. viacstranných komisií historikov.

Priebežne sleduje a hodnotí ich činnosť. Raz do roka pozýva predsedov slovenských sekcií komisií na zasadnutie SNKH.

§ 7

Rokovací poriadok

Slovenský národný komitét historikov je schopný uznášať sa, pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

§ 8

Hospodárenie SNKH

SNKH nedisponuje vlastnými finančnými prostriedkami.

Členský príspevok SNKH v CISH hradí SAV.

§ 9

Záverečné ustanovenia

Štatút SNKH a jeho prípadné zmeny nadobúdajú platnosť po schválení Valným zhromaždením SHS. SNKH môže navrhovať zmeny svojho Štatútu po súhlase dvoch tretín svojich členov. S navrhovanými zmenami musí oboznámiť Výbor SHS najmenej 2 mesiace pred Valným zhromaždením SHS.

Schválené na zasadnutí SNKH dňa 25. júna 2012

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky