Zloženie Slovenského národného komitétu historikov - SNKH - Slovenský národný komitét historikov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ZLOŽENIE SNKH

Predseda

Dušan Segeš, M.A., PhD.
Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Bratislava
 
Podpredseda

Prof. PhDr. Vladimír Rábik, CSc.
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Trnava
 
Tajomníčka

PhDr. Eva Kowalská, DrSC.
Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Bratislava
 
Členovia

Pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.
Vojenský historický ústav
Bratislava
 
PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSC.
Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Bratislava
 
PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela
Banská Bystrica
 
PhDr. Tünde Lengyelová, DrSC.
Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Bratislava
 
doc. PaeDr. Martin Pekár, PhD.,
Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
Košice
 
PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.
Katedra archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
Bratislava
 
Doc. Peter Šoltés, PhD.
Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Bratislava
 
Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
Prešov
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky