SPRÁVA O ČINNOSTI SNKH ZA ROK 2012 a 2011 - SNKH - Slovenský národný komitét historikov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktivity
SPRÁVA O ČINNOSTI SNKH ZA ROKY 2011 A 2012

Súčasný 11. členný SNKH bol zvolený tajným hlasovaním na Valnom zhromaždení SHS dňa 28. 4. 2011 v tomto zložení (v poradí podľa počtu odovzdaných hlasov): Phdr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD. Vojenský historický ústav, Bratislava, prof. PhDr. Peter ŠVORC, CSc. , Prešovská univerzita, PhDr. Rastislav KOŽIAK, PhD. Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, prof. PaeDr. Štefan ŠUTAJ, DrSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice a Spoločenskovedný ústav Košice, PhDr. Bohumila FERENČUHOVÁ, DrSc. Historický ústav SAV Bratislava, Mgr. Dušan SEGEŠ, PhD. Historický ústav SAV Bratislava, PhDr. Katarína HRADSKÁ, PhD. Historický ústav SAV Bratislava, prof. PhDr. Roman HOLEC, CSc., FiF UK Bratislava, PhDr. Slavomír MICHÁLEK, DrSc., Historický ústav SAV Bratislava, doc. PhDr. Ľubica HARBUĽOVÁ, Csc., Ústav dejín FiF Prešovskej Univerzity, PhDr. Ondrej PODOLEC, PhD. Ústav pamäti národa, Bratislava.

Sú v ňom teda zastúpení historici z akademických a univerzitných pracovísk z celého Slovenska, ktorí sú zároveň aktívnymi členmi SHS.

Na zasadnutí SNKH dňa 15. 6. 2011 bola za predsedníčku zvolená PhDr. B. Ferenčuhová, DrSc. Historický ústav SAV, Bratislava, za podpredsedu prof. PhDr. Roman Holec, Csc. FiF UK Bratislava a za generálneho sekretára PhDr. Katarína Hradská, PhD., Historický ústav SAV, Bratislava.

Nové skutočnosti týkajúce sa zloženia a vedenia SNKH, oznámil tento písomne v júli 2011 vedeckému sekretárovi SAV doc. Ing. Fedorovi Gömörymu, DrSc., a tiež generálnemu sekretárovi CISH prof. Robertovi Frankovi.

Dve zasadnutia SNKH 15. 6. 2011 a 6. 12. 2011 mali na programe zloženie a činnosť bilaterálnych komisií historikov : česko-slovenskej komisie, slovensko-rumunskej a rusko-slovenskej komisie historikov. Na návrh predsedu slovenskej časti česko-slovenskej komisie historikov I. Kamenca SNKH odsúhlasil zmenu v zložení komisie. Namiesto odstupujúceho E. Nižňánskeho bude v komisii pracovať R. Pavlovič.

Činnosť slovensko-ruskej komisie historikov a jej nové zloženie bolo na programe zasadnutí SNKH 6. 12. 2011 a 19. 1. 2012. V prítomnosti predsedníčky slovenskej časti slovensko-ruskej komisie sa dospelo k záveru, že slovenská časť bude pracovať v zložení: predsedníčka – T. Ivantyšynová, členovia: Ľ. Harbuľová, D. Kodajová, M. Šmigeľ, J. Benko, S. Mičev, J. Bystrický, M. Daniš, M. Zavacká.

V dňoch 22. a 23. 9. 2011 sa konala pod gesciou SNKH česko-slovensko-francúzska vedecká konferencia Ako historici píšu biografie, nad ktorou prebrala záštitu predsedníčka vlády SR Iveta Radičová. Zároveň bola výsledkom spoločného projektu spolupráce SAV a CNRS na roky 2011/2012.

Jednou z dôležitých aktivít SNKH v roku 2012 bolo publikovanie kolektívnej monografie, ktorá sumarizovala výsledky spoločného projektu CNRS/SAV. Účasť českých historikov na tejto práci sprostredkovala česko-slovensko-francúzska komisia historikov.
FERENČUHOVÁ, Bohumila a kol. Biografia a historiografia. Slovenský, český a francúzsky pohľad. Bratislava: Pro Historia 2012, 240 s. ISBN 978-80-971247-2-4.

V roku 2012 sa SNKH stretol na dvoch zasadnutiach : 19. 1. 2012 a 25. 6. 2012. Venoval pozornosť: príprave tém na Svetový kongres historikov v Jinane v auguste 2015. Novelizovaniu štatútu SNKH a jeho zladeniu s novými stanovami Slovenskej historickej spoločnosti.

Ad 1. SNKH navrhol spoločný panel na Svetovom kongrese historikov v spolupráci s Medzinárodnou komisiou CISH pre dejiny slavistiky na tému Nový poriadok pre starý svet? Viedenský kongres 1815 v globálnom kontexte.
SNKH v stanovenom termíne poslal text návrhu vo francúzskom jazyku CISH.

Ad 2. Predsedníčka SNKH sa zúčastňovala z titulu svojej funkcie na zasadnutiach Výboru SHS, ktorý bol poverený Valným zhromaždením SHS novelizovaním štatútu tejto vedeckej spoločnosti. Valné zhromaždenie poverilo SNKH aj dopracovaním svojho štatútu, ktorý bolo potrebné zladiť so Stanovami SHS.

Návrh Stanov SHS aj Štatútu SNKH dostali všetci členovia SNKH už v prípravnej fáze. Štatút podrobne prerokovali a spoločne dopracovali na zasadnutí SNKH 25. 6. 2012, na ktorom dospeli ku konsenzu. Podľa článku 1. štatútu „Slovenský národný komitét historikov (SNKH) je orgánom SHS, ktorý zastupuje slovenských historikov v kontaktoch s organizáciami historikov v zahraničí. Cieľom SNKH je napomáhať rozvoj historickej vedy na Slovensku prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. Za tým účelom spolupracuje s vedeckými a univerzitnými pracoviskami v oblasti histórie a príbuzných vied na Slovensku.“ (Úplný text Štatútu je v prílohe).

SNKH požiadal o vyrovnanie pravidelného ročného príspevku CISH Predsedníctvo SAV. Podľa ústnej informácie na Sekretariáte SAV, príspevok bol vyrovnaný.

Predsedníčka SNKH sa zúčastnila v dňoch 6.-8. septembra 2012 na valnom zhromaždení CISH v Budapešti spojenom s vedeckou konferenciou. Na programe bola správa o hospodárení CISH, perspektívy CISH v rokoch 2012-2020, predstavenie nominačnej komisie do volieb byra CISH v roku 2015 na XXII. Svetovom kongrese historických vied v Jinane, správa podkomisie, poverenej výborom tém na tento kongres a napokon hlasovanie o definitívne prijatých témach. Medzi definitívne schválenými témami je aj návrh SNKH, ktorý bude spoluorganizátorom panelu venovaného Viedenskému kongresu 1815.

O všetkých prijatých témach sme informovali širokú obec historikov ich zverejnením v Historickom časopise (2013, č. 1, v tlači). Na prvom zasadnutí SNKH v roku 2013 zvolanom na 13. 2. 2013 do Bratislavy, sa budeme venovať jednak konkretizácii účasti slovenských historikov na XXII. Svetovom kongrese, jednak bilancovaniu činnosti a plánom bilaterálnych a viacstranných komisií.

Bratislava 15. 2. 2012

PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.,
predsedníčka SNKH

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky