SPRÁVA O ČINNOSTI SNKH ZA ROK 2013 - SNKH - Slovenský národný komitét historikov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktivity
SPRÁVA O ČINNOSTI SNKH ZA ROK 2013

V roku 2013 SNKH pracoval v súlade s novým štatútom, ktorý bol prijatý na zasadnutí 25. 6. 2012. Stretol sa na dvoch zasadnutiach 13. 2. 2013 a 12. 11. 2013.

Podobne ako v roku 2012 sa venoval najmä príprave svetového kongresu historických vied v Jinane 2015, a to tak na zasadnutiach SNKH ako aj prostredníctvom Historického časopisu a mailovej komunikácie s členmi byra CISH a zodpovednými organizátormi jednotlivých podujatí v Jinane.

Historický časopis 2013, roč. 61, č. 1, s. 197-200, publikoval Informáciu Slovenského národného komitétu historikov o stave príprav na XXII. kongres CISH Jinan 2015 a zoznam prijatých tém. SNKH na webovej stránke SHS a mailovou poštou informoval o termínoch výziev na prihlásenie sa na aktívnu účasť do jednotlivých panelov na kongrese. Podporil účasť mladých historikov, ktorí sa prihlásili so svojimi príspevkami. Informoval o možnosti získania štipendií pre mladých historikov na účasť na svetovom kongrese.

Téma Nový poriadok pre starý svet? Viedenský kongres 1815 v globálnom kontexte ako spoločné podujatie SNKH, Medzinárodnej komisie pre dejiny slavistiky, Medzinárodnej komisie dejín medzinárodných vzťahov bola prijatá.

Druhé podujatie, ktorému sa SNKH venoval v rámci podujatí CISH, sa malo konať pri príležitosti 100. výročia od vypuknutia prvej svetovej vojny v Sarajeve 28. 6. 1918. Táto medzinárodná konferencia, na ktorú sa prihlásili niektorí členovia SNKH aj SHS, bola odložená na druhú polovicu roka 2014.

SNKH sa na svojich zasadnutiach venoval príprave publikácie slovenských historikov na témy odsúhlasené na Svetový kongres v Jinane v anglickom jazyku na CD.

V rokoch 2012 a 2013 došlo k viacerým zmenám v zložení a činnosti bilaterálnych a viacstranných komisií historikov. Na zasadnutí 13. 2. 2013 sa SNKH oboznámil s činnosťou viacerých z nich. Vysoko zhodnotil najmä prácu slovensko-českej a slovensko-ruskej komisie historikov. Na zasadnutí dňa 12.11.2013 SNKH prerokoval a schválil návrh predsedníčky slovenskej časti slovensko-česko-nemeckej komisie historikov rozšíriť túto komisiu o nových členov. Dôvodom je intenzívna práca tejto komisie, ktorá si vyžaduje mladé posily. Členovia SNKH sa stotožnili s návrhmi dr. Ivaničkovej a jednomyseľne schválili, aby sa novými členmi komisie stali M. Pekár (Katedra histórie UPJŠ v Košiciach), M. Schvarc (HÚ SAV), a tiež s tým, že tajomníčkou (bez členstva v tejto komisii) bude vymenovaná M. Abbafyová (HÚ SAV). Predsedníčka slovenskej časti komisie E. Ivaničková listom oznámila jej nové zloženie na Ministerstvo zahraničných vecí, ktoré bude kryť náklady spojené s činnosťou tejto komisie.

Na tom istom zasadnutí SNKH schválil definitívne úplne nové zloženie slovensko-rumunskej komisie historikov. Predsedom sa stal už v roku 2011 S. Mičev (Múzeum SNP). V dňoch 25. a 26. septembra 2012 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo 10. zasadnutie tejto komisie, ktorá sa rozhodla pre názov Komisia historikov Slovenska a Rumunska. Na tomto zasadnutí prítomní prerokovali aj otázku prijatia nových členov do Komisie. Na základe dohody slovenskej a rumunskej strany, reprezentovaných Dr. Stanislavom Mičevom a Prof. Nicolaeom Edroiuom o zložení komisie, predložil S. Mičev SNKH návrh na nových členov Komisie historikov Slovenska a Rumunska:

a) za rumunskú časť komisie:
- Dr. Tatiana Cojocaru – vedecká pracovníčka historického inštitútu N. Iorga v Bukurešti; zaoberá sa stredovekými dejinami strednej Európy, s dôrazom na etnické a konfesijné pomery neskorého stredoveku v Poľsku a na Slovensku, resp. v Uhorsku
- Dr. Pavel Huszarik – profesor slovenského gymnázia v Nadlaku a spolupracovník miestneho pracoviska Rumunskej Akadémie v Kluži; skúma históriu slovenskej minority v Rumunsku
- Dr. Juraj Vanko – spolupracovník miestneho pracoviska Rumunskej Akadémie v Kluži; zaoberá sa históriou evanjelickej cirkvi v slovenskej komunite v Rumunsku

B) za slovenskú časť:
- Prof. Peter Kónya – vedúci katedry stredovekých a ranonovovekých dejín Inštitútu histórie Prešovskej univerzity; venuje sa výskumu ranonovovekých (najmä náboženských) pomerov na východnom Slovensku a v susedných regiónoch okolitých štátov
- Doc. Miroslav Kmeť – pracovník Katedry histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; zameriava sa na štúdium histórie dolnozemských Slovákov
- Dr. Karol Hollý – vedecký pracovník Historického ústavu SAV; venuje sa tematike rumunského národného hnutia v Sedmohradsku a v Uhorsku v období dualizmu
- Dr. Eva Kenderessy – pracovníčka Ústavu svetovej literatúry SAV; zaoberá sa výskumom rumunskej vedy a literatúry, vrátane ich historického vývoja.

Členovia SNKH vyjadrili presvedčenie, že kandidáti na členstvo v komisii sú mladí a akcieschopní a k predloženému návrhu sa vyjadrili súhlasne. Bývalým členom slovensko-rumunskej komisie sa poďakovali za doterajšiu činnosť.

Oboznámili sa ďalej so stavom príprav vedeckých konferencií a zasadnutí komisií, ktoré sa konali koncom roka 2013 a venovali sa príprave činnosti v roku 2014, ktorý bude náročný vzhľadom na množstvo vedeckých konferencií súvisiacich so 100. výročím od začiatku prvej svetovej vojny a 70. výročím SNP. SNKH sa bude naďalej venovať príprave publikácie na Svetový kongres v Jinane (Čína) roku 2015, ako aj rokovaniu o kandidatúre zástupcu stredoeurópskych krajín do byra CISH.

Bratislava 5. 2. 2014

PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.,
predsedníčka SNKH

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky