SPRÁVA O ČINNOSTI SNKH ZA ROK 2014 - SNKH - Slovenský národný komitét historikov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktivity
SPRÁVA O ČINNOSTI SNKH ZA ROK 2014

Slovenský národný komitét historikov sa venoval najmä príprave slovenskej účasti na 22. medzinárodnom kongrese historických vied v Jinane (Čína). Návrh SNKH na zaradenie témy Nový poriadok pre starý svet? Viedenský kongres roku 1815 v globálnej perspektíve, uspel. Bol zaradený ako Spoločné zasadnutie – Joint Session – Session jointe 7 na popoludnie 26. 8. 2015. Organizátorom sú spoločne Frank Hadler a Mathias Riddel z Univerzity v Lipsku za Medzinárodnú komisiu dejín slavistiky a Medzinárodnú sieť globálnych a svetových organizácií, s podporou Slovenského národného komitétu historikov. Zo Slovenska vystúpi v rámci zasadnutia D. Kováč na tému Viedenský kongres a „jar národov“ v strednej Európe, kauzalita alebo diskontinuita?

SNKH inicioval aj účasť historikov mladšej generácie na tomto najvýznamnejšom svetovom kongrese historických vied. Oslovila ich najmä téma, ktorú navrhol Český národný komitét historikov Hranice, vyvražďovanie a presídľovanie obyvateľstva (Frontiers, Massacres and Resettlement of Populations), zaradená ako špecializovaná téma č. 10 na 27. augusta ráno. Organizátormi sú Lyndall Ryan (Univerzita v Newcastle, Austrália) a Zlatica Zudová-Lešková (HÚ AVČR) v Prahe. Z Historického ústavu SAV sú v rámci tejto témy zaradení Michal Schvarc a Matej Hanula, ktorí vystúpia s prednáškou Evakuácia nemeckých obyvateľov zo Slovenska v rokoch 1944-1945 ako prvok nacistickej »Volkstumspolitik« v juhovýchodnej Európe. (Evacuation of German Inhabitants from Slovakia 1944-45 as an Element of Nazi »Volkstumspolitik« in Southeastern Europe). Menovaní sa podieľali na prípravnej konferencii, ktorá sa konala v Prahe. SNKH podporil zaradenie tejto prednášky do programu priamo v byre CISH.

Medzinárodná komisia pre dejiny medzinárodných vzťahov pri CISH pripravila v rámci svetového kongresu konferenciu na tému Old and New Players - Histories of International Relations (XIX-XXI Centuries), ktorá prebehne 28. a 29. 8. 2015. Predsedníčka SNKH na nej vystúpi s témou Malá dohoda – nový aktér medzinárodných vzťahov v medzivojnovom období: stroskotanie demokratickej Európy? La Petite Entente – nouveau acteur dans les relations internationales dans l´entre-deux-guerres : un échec de l´Europe démocratique?

SNKH zaznamenal aj úspech špecialistov na hospodárske dejiny. Organizátori svetového kongresu hospodárskych dejín, ktorý sa bude konať v auguste 2015 tohto roku v Kyóte v Japonsku prijali návrh podpredsedu SNKH Romana Holeca na osobitnú sekciu a zverili mu jej zorganizovanie. Tento významný úspech prof. Holeca je povzbudením pre celú historickú vedu na Slovensku a prinesie určite významné podnety pre rozvoj hospodárskych dejín v strednej Európe.

SNKH sa venoval aj ďalším záležitostiam v korešpondenčnej súčinnosti s byrom CISH. Byro CISH pripravovalo na rok 2014 medzinárodnú konferenciu v Sarajeve pri príležitosti pripomenutia si prvej svetovej vojny. Do programu sa dostali aj témy slovenských účastníkov (B. Ferenčuhová, G. Dudeková). Napokon sa táto konferencia nekonala, lebo CISH sa nedokázal zhodnúť na spoločnom programe s organizátormi vedeckej konferencie, ktorú paralelne pripravovali v Bosne. V menšom rámci sa konferencia CISH, orientovaná na analýzu vstupu jednotlivých krajín do prvej svetovej vojny konala v Paríži, bez slovenskej účasti.

SNKH sa zaoberal možnosťou kandidovať svojho člena do byra CISH na obdobie 2015 až 2020. Na kandidáta sa kladú veľké nároky z hľadiska vedeckej kvalifikácie (profesor alebo vedúci vedecký pracovník DrSc.), z hľadiska skúseností z práce v CISH, jazykových predpokladov (pokiaľ možno aktívne ovládanie obidvoch rokovacích jazykov CISH – angličtiny a francúzštiny), a tiež veku. Kandidát v čase voľby nesmie dovŕšiť 70 rokov. SNKH sa napokon rozhodol podporiť kandidatúru historika zo strednej Európy (Českej republiky, Poľska, či Rakúska), ktorý by mal šance na zvolenie a dosiahnuť tak aspoň regionálne zastúpenie.

Poľský národný komitét historikov sa obrátil na SNKH so žiadosťou o podporu kandidatúry Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani za miesto budúceho Svetového kongresu historických vied v roku 2020. SNKH vysoko hodnotí úroveň poľskej historickej vedy, váži si tento náročný a ambiciózny zámer, takže túto kandidatúru podporil.

SNKH úzko spolupracoval s bilaterálnymi komisiami a venoval sa najmä problematike Slovensko-nemeckej komisie historikov, britského fóra historikov, slovensko-ukrajinskej bilaterálnej komisie historikov, slovensko-českej komisie historikov, slovensko-rumunskej komisie historikov, slovensko-ruskej komisie historikov a francúzsko-česko-slovenskej komisie historikov. Každá z nich má svoje špecifiká, ktoré vychádzajú z rozličných tradícií organizácie práce historikov a rozdielnej kultúry zúčastnených krajín. Po personálnej obmene v slovensko-rumunskej komisii historikov dochádza k zmenám v slovensko-maďarskej komisii historikov, oživeniu činnosti slovensko-ukrajinských historikov. Týmto problémom sa bude venovať zasadnutie SNKH zvolané na 29. 1. 2015.

SNKH úzko spolupracuje so Slovenskou historickou spoločnosťou, jej výborom a sekciami. Členovia SNKH patria k najaktívnejším členom SHS. Podľa platných stanov SHS a štatútu SNKH predseda SNKH sa zúčastňuje na zasadnutiach výboru SHS s hlasom poradným, rovnako ako predseda SHS na zasadnutiach SNKH.

V Bratislave 19. 1. 2015

PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.
predsedníčka SNKH

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky