SPRÁVA O ČINNOSTI SNKH ZA ROK 2015 - SNKH - Slovenský národný komitét historikov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktivity
SPRÁVA O ČINNOSTI SNKH ZA ROK 2015

Slovenský národný komitét historikov mal v roku 2015 dve zasadnutia. Dňa 29. 1. 2015 a 26. 11. 2015. Na prvom z nich sa venoval najmä činnosti bilaterálnych komisií. Národný komitét vysoko zhodnotil niektoré konferencie, ktoré usporiadali tieto komisie. Rusko-slovenská komisia usporiadala konferenciu Rusko a Slovensko v priesečníkoch dejín, ktorá sa konala v Banskej Bystrici v auguste 2014. Spoluorganizátorom tejto konferencie bol HÚ SAV. Na konferencii odznelo 22 príspevkov, ich autormi boli aj členovia komisie. Počas roka 2015 došlo k útlmu spoločných aktivít.

Aj napriek problémom spôsobených zložitou situáciou na Ukrajine, sa podarilo zorganizovať spoločné zasadanie Slovensko-ukrajinskej komisie; jeho súčasťou bola medzinárodná konferencia Metodologické a koncepčné otázky výskumu dejín Rusínov a Ukrajincov (november 2014).

Pravidelne dvakrát do roka zasadala Slovensko-česká a česko-slovenská komisia historikov, ktorá má bohatú činnosť. Informuje o nej na vlastnej web stránke. Vydáva vlastný časopis Česko-slovenskú historickú ročenku.

Pravidelne pracuje a stretáva sa aj slovensko-nemecká a česko-nemecká komisia historikov.

Práce Francúzsko-česko-slovenskej komisie historikov na tému Mediátori a miesta kultúrnej mediácie vyšli v roku 2015 v publikácii La France et l´Europe centrale. Médiateurs et médiations, ako číslo 53 série Collection historique de l´Institut d´Etudes slaves, Paris 2015. V októbri 2015 sa konala v Pardubiciach ďalšia konferencia, ktorá bola súčasťou vedeckého programu Sorbonny a CNRS na tému Vzájomné poznávanie prostredníctvom vzdelávania.

SNKH venoval na svojom prvom zasadnutí pozornosť personálnym otázkam v slovensko-maďarskej komisii, kde menoval za predsedníčku dr. T. Lengyelovú a na návrh predsedu slovensko-rumunskej komisie došlo aj k personálnym zmenám v tejto komisii.

Slovenská účasť na 22. Medzinárodnom kongrese historických vied

Na druhom zasadnutí SNKH zhodnotil slovenskú účasť na 22. Medzinárodnom kongrese historických vied v čínskom Jinane 23. – 29. augusta 2015 sa v čínskom Jinane. Svetové kongresy historických vied od 20. rokov 20. storočia raz za päť rokov organizuje Medzinárodný komitét historických vied (CISH). Pravidlom sa stalo, že v usporiadaní kongresu sa strieda európska krajina s inými svetadielmi. V Ázii sa kongres konal tohto roku po prvý raz. Čínske médiá ho porovnali s Olympijskými hrami v historických vedách. V Jinane bola totiž po prvýkrát udelená prestížna cena v oblasti historiografie The CISH Jaeger-LeCoultre Prize. ktorú za svoje dielo ako prvý dostal francúzsky historik Serge Gruzinski.

Podstatná časť aktivít SNKH sa aj v roku 2015 sústredila na prípravu slovenskej účasti na tomto svetovom kongrese. Počas prípravnej fázy SNKH podporil žiadosť Poľského národného komitétu historikov, aby sa 23. Medzinárodný kongres historických vied konal v Poznani. Podporil tiež kandidatúru prof. Krzystofa Makowského z Poznane za člena byra CISH.

Na kongres sa zaregistrovalo 2684 historikov z celého sveta, prevahu mali čínski historici (1769), z ostatných krajín prišlo 915 účastníkov. Po Číne mali najväčšie zastúpenie USA (101), Francúzsko (89), Nemecko (50), Austrália (37) Británia 34 a malé Fínsko 33 historikov. Slovenská delegácia mala 4 členov, všetko aktívnych účastníkov : Bohumila Ferenčuhová – predsedníčka Slovenského národného komitétu historikov (SNKH), Dušan Kováč – predseda Komisie pre medzinárodné slavistické štúdiá, Michal Schvarc a Matej Hanula, samostatní vedeckí pracovníci Historického ústavu SAV. Vedecký program 22. Medzinárodného kongresu spolu so zoznamom aktívnych prednášateľov je rozpísaný na 167 stranách tlačeného textu. Odzrkadľuje aktuálny stav svetových výskumov v oblasti historiografie a nové trendy jej ďalšieho rozvoja. Pre SNKH znamenala účasť na augustovom kongrese vyvrcholenie bezmála päťročnej činnosti, počas ktorej sa podieľal na vypracovaní programu a príprave príspevkov. SNKH bol spoluorganizátorom dvoch podujatí Spoločné zasadnutie 9 New Order for the Old War? The Congress of Vienna 1815 in a Global Perspective, (Nový poriadok pre starý svet? Viedenský kongres 1815 vo svetovej perspektíve) – 26.8.2015 a Špecializovanej témy 24 Frontiers, Massacres and Ressettlement of Populations, (Hranice, masakre a presídľovanie obyvateľstva) - 27.8. 2015. Podieľali sme sa aj na príprave kolokvia Komisie pre dejiny medzinárodných vzťahov Old and new players – Histories of International Relations, XIX-XXI Centuries, (Starí a noví hráči – histórie medzinárodných vzťahov v 19. – 21. storočí).

V prvý a záverečný deň kongresu sa konali Generálne zhromaždenia CISH, na ktorých sa zúčastňujú predsedovia Národných komitétov (dnes je ich 53) a predsedovia pridružených medzinárodných organizácií (30). CISH má aj 12 interných komisií, ktoré ašpirujú na štatút pridružených a kým ho nedostanú nemajú volebné právo. Okrem obsiahleho zhodnotenia činnosti CISH od Kongresu v Amsterdame roku 2010 ich výsledkom bolo zvolenie nového byra (Board) a hlasovanie o mieste konania 23. Kongresu historických vied v roku 2020. Spomedzi troch kandidátov na ich usporiadanie – Atény, Poznań a Tampere – s prevahou zvíťazila poľská Poznań. prvé Generálne zhromaždenie CISH po kongrese sa bude konať roku 2017 v Moskve so sprievodným podujatím venovaným storočnici revolúcie v Rusku. Tému Nový poriadok pre starý svet? Viedenský kongres v globálnej perspektíve navrhol spoločne Slovenský národný komitét historikov a Komisia pre slovanské historické štúdiá. V Okrem organizátorov Franka Hadlera a Mathiasa Middella z Univerzity v Lipsku vystúpila v tomto paneli Glenda Sluga z Univerzity v Sydney s prednáškou Kozmopolitizmus, nacionalizmus a kresťanská Európa, Dušan Kováč z Historického ústavu SAV na tému Viedenský kongres 1815 a „jar národov“ v strednej Európe: kauzalita alebo diskontinuita? Janneke Weijermars analyzovala viedenský kongres a bitku pri Waterloo v holandskej, luxemburskej a belgickej literatúre napísanej v rokoch 1815-1915. Európsky rozmer problematiky prekročila len Deborah Besseghini, ktorá priblížila vplyv viedenského kongresu na bojovníkov za nezávislosť v latinskej Amerike.
Pracovníci Historického ústavu SAV Michal Schvarc a Matej Hanula vystúpili s referátom v rámci jednej zo špecializovaných tém, ktorých bolo na podujatí zorganizovaných celkovo 27. Išlo o panel s názvom Hranice, masakre a presídľovanie obyvateľstva. Hlavným organizátorom bol Historický ústav Akadémie vied Českej republiky zastúpený Zlaticou Zudovou-Leškovou v spolupráci s Centrom pre dejiny násilia na Univerzite v Newcastle v austrálskom štáte Nový Južný Wales a Českým národným komitétom. Vstúpenia účastníkov panelu hodnotila prof. Lyndall Ryan zo spomínanej austrálskej inštitúcie. Išlo o chronologicky i geograficky veľmi široko vymedzenú tému, pretože vystúpenia pokrývali časové obdobie od druhej polovice 18. storočia po koniec 20. storočia a zaoberali sa udalosťami odohrávajúcimi sa na troch kontinentoch. Jednej z migračných vĺn na európskom kontinente v spomínanom období sa týkal referát M. Schvarca a M. Hanulu. Predstavili v ňom priebeh a výsledky evakuácie nemeckej menšiny zo Slovenska v záverečnej fáze II. svetovej vojny, ktorá bola pre nacistických pohlavárov jedným z neželaných dôsledkov ich od 30. rokov uskutočňovanej „Volskstumspolitik“. V záverečnom vystúpení upozornila L. Ryan, že hranice boli častým miestom mnohých tragédií, pričom to isté platí i o nútenom presídľovaní obyvateľstva medzi krajinami. Úlohou historikov ostáva na tieto udalosti bez skresľovania upozorňovať. Treba dodať, súčasná situácia v Európe je dôkazom, že fenomény, ktorých sa dotýkali jednotlivé príspevky, nie sú ani zďaleka iba vzdialenou kapitolou z dejín.

Slovenský národný komitét historikov sa podieľal aj na príprave kolokvia Komisie pre dejiny medzinárodných vzťahov nazvanom Noví a starí hráči – Histórie medzinárodných vzťahov, 19. – 21. storočie. Bohumila Ferenčuhová vystúpila na kolokviu s prednáškou Malá dohoda ako nový aktér medzinárodných vzťahov v medzivojnovom období: stroskotanie demokratickej Európy?

Slovenskí účastníci 22. Medzinárodného kongresu historických vied úspešne reprezentovali na tomto fóre slovenskú historickú vedu. Odniesli si množstvo poznatkov o nových prístupoch v mnohých špecializovaných historických disciplínach. Matej Hanula a Michal Schvarc sa zúčastnili kongresu ako štipendisti CISH a Čínskej akadémie spoločenských vied.

Slovenskí účastníci informovali pracovníkov Historického ústavu a členov SNKH o celom podujatí v troch prednáškach počas „aperitívu“ dňa 26.11.2015. Správu o kongrese bude publikovať Historický časopis č. 1, 2016.

Ďalšie dôležité aktivity. Patrila k nim v prvom rade účasť prof. Romana Holeca, podpredsedu SNKH, na svetovom kongrese hospodárskych dejín, ktorý sa konal v auguste 2015 v Kyóte v Japonsku. Kongres prijal návrh prof. Holeca na osobitnú tematickú sekciu a zveril mu jej zorganizovanie. Tento významný úspech je povzbudením pre celú historickú vedu na Slovensku a prinesie určite významné podnety pre rozvoj hospodárskych dejín v strednej Európe.

Bratislava 26. 1. 2015

PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.
Predsedníčka SNKH
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky